60,000đ
Người đấu Giá đấu Thời gian
webx 60,000 đ 16/08/2022 21:02:08
web2 50,000 đ 16/08/2022 21:02:03

Hãy đăng nhập để xem danh sách đấu giá của bạn !!!

gia 4

Đã đóng đấu giá

Bạn không còn có thể đặt bất kỳ giá đấu nào trong phiên đấu giá này

Thông tin sản phẩm
Ghjjvfd